Genel Hükümler

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ KISIM

   

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

   

   

  AMAÇ

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı' nın idaresi ile üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin sağlanması ve yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

   

  KAPSAM

  Madde 2- Bu yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde ve PTT A.Ş.’ nin %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar ile şirketlerinde çalışan personelden; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığına üye olanlar hakkında uygulanır.

   

  DAYANAK

  Madde 3- Bu yönetmelik 4157 sayılı Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  TANIMLAR

  Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tanımlardan;

  PTT A.Ş. : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  Sandık: Merkezi Ankara olan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Üye: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.' nin %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar ile şirketlerinde çalışan personelden Sandığa aidat yatıranları,

  Delege: Sandık üyeleri tarafından Genel Kurul toplantılarında Sandık üyelerini temsil etmek üzere, üyeler arasından üç yıllık süre için seçilenler ile Sandığa üye olan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarını,

  Müdürlük: Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

  Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis: Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  Personel: Sandık Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanları,

  ifade eder.

   

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sandığın Organları

   

   

  SANDIĞIN ORGANLARI

  Madde 5- Sandığın Organları

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim kurulu
  3. Denetim Kurulu
  4. Sandık Müdürlüğünden oluşur.

   

  GENEL KURUL

  Madde 6- Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 seçilmiş delegeden oluşur.

   

  GENEL KURUL TOPLANMA USULÜ

  Madde 7- Genel Kurul her yıl en geç nisan ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir yerde toplanır.

  Genel Kurul toplantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün delegelere duyurulur.

  Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, delege tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, yeter sayı aranmadan en geç 30 Mayıs'a kadar ikinci toplantı yapılır.

  Genel Kurulun açılışı; Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılır.

   

  GENEL KURUL KARAR VERME USULÜ

  Madde 8- Mevcut delegelerin 1/3 ‘ünün imzasını taşıyan önergeler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmak zorundadır.

  Genel Kurulda kararlar hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır.

  Her delegenin bir oy hakkı vardır. Oylar delegeler tarafından bizzat kullanılır. Vekâletle oy kullanılamaz.

  Ancak Sandığın tasfiyesine ve kapatılmasına ilişkin karar, delegelerin ¾ ‘ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve iştirak edenlerin 4/5 inin teklife olumlu oy vermesi gerekir.

   

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 9- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,
  2. Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesapları ile kâra iştirak oranını onaylamak,
  3. Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip ibrası hakkında karar almak,
  4. Yönetim Kurulu veya delegelerin 1/3'ü tarafından verilen önergeler ile belirlenen gündemi karara bağlamak,
  5. Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya delegeler tarafından teklif edilen hususları karara bağlamak,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve huzur hakkını belirlemek,
  7. Sandığın gerek idaresini ve gerekse amaçlarının gerçekleştirmesini teminen yönetmelikler çıkarmak ve bu yönetmeliklerde değişiklik yapmak,
  8. Yönetim Kurulunun yetkisini aşan taşınmaz mal alımı, satımı ve yapımı ile ilgili karar almak.

   

  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

  Madde 10-Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi veya en az 1/3 delege tarafından imzalanmış önerge verilmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplanma tarihini beklemeden olağanüstü toplantıya çağırılır.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışında başka bir konu görüşülemez.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni bir Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmesi halinde yeni seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu bir önceki yönetimden ve denetimden kalan süre için seçilir.

   

  BAŞKANLIK DİVANI

  Madde 11- Genel Kurul Başkanlık Divanı; Yönetim Kuruluna verilen önergelere istinaden açık oy ile yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan bir başkan iki kâtip üyeden oluşur.

   

  BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

  Madde 12- Başkanlık Divanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. Genel Kurul toplantısında çoğunluğun olup olmadığının tespiti için delege yoklaması yapmak.
  2. Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde, gündem ile varsa diğer önergeleri de ilave ederek gündem maddelerinin oluşumu ve sonuçlandırması hakkında karar aldırmak.
  3. Genel Kurulun huzur ve sükûnunu sağlamak.
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin adaylara ait liste ve dilekçeleri kabul etmek,
  5. Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararları tutanağa geçirmek. Hazırlanan tutanağın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını sağlayarak, bir nüshasını Yönetim Kuruluna vermek,
  6. Genel Kurulda yapılacak seçimlere ilişkin, Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmayanlar arasından seçim kurulunu oluşturmak ve sonuçlarını açıklamak.
  7. Gündem hakkında hazirun’ a söz hakkı vermek.

   

  YÖNETİM KURULU

  Madde 13- Yönetim Kurulu, Sandık üyeliği olan ve en az dördü delege olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Sekiz üye de yedek seçilir. Seçilen yedek üyeler oy sayısına göre sıralanır.  Asil Üyeler kendi aralarında bir başkan ve başkan vekilini seçer.

   

  YÖNETİM KURULU TOPLANMA VE KARAR USULÜ

  Madde 14- Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinin 1/3'ünün talebi üzerine toplanabilir. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı altıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı dörtten aşağı olamaz.

  Kararlar, yazılı ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

  Toplantıya katılan üye çekimser kalamaz. Karara muhalif üye gerekçesini açıkça yazarak kararı imzalar.

  Denetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamak şartıyla toplantıda bulunabilirler.

   

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  1. Genel Kurulca verilen kararların gereğini yerine getirmek ve bu Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak, uygulamak ve uygulatmak, Sandık hesap ve işlemlerini incelemek, gerek görmesi halinde uzmanlara inceletmek, gelir ve giderlerini takip etmek,
  2. Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere sosyal yardım ve hizmetler ile bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla bu harcamaların kaynaklarını gösteren çalışma programını hazırlamak,
  3. Yönetmeliğin öngördüğü esasları hazırlamak,
  4. Çalışan personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek,
  5. Müdürlük tarafından hazırlanacak senelik bilanço, kâr-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kâra iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,
  6. Senelik bilânço, kâr-zarar hesapları ile yıllık çalışma programı mali rapor sonuçları ve Denetim Kurulu raporlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce delegelere gönderilmesini sağlamak,
  7. Müdür ve tüm personelin aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük haklarını ve harcırahlarını belirlemek
  8. Gerektiğinde PTT A.Ş.’ den müfettiş talep etmek.
  9. Taşınmaz mal alımı, satımı ve yapımında aktif varlıkların toplamının  % 1’i kadar (PTT BYS Üyeleri ve PTT A.Ş. Çalışanları öncelikli olmak üzere PTT BYS Müdürlüğü ve iştirakleri çalışanları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilgili ve ilişkili Kurum çalışanları ve diğer Kurum personellerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere Konut edindirme projeleri ve yapımı ile PTT BYS Üyelerinin araç edinebilmesini teminen yapacağı kampanya düzenlemelerinde sınırlama gözetilmeksizin tam yetkilidir.) kısmı  için tasarrufa yetkilidir.
  10. Sandık Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanların normlarını belirlemek

   

  TEMSİL YETKİSİ

  Madde 16- Sandığı, Yönetim Kurulu başkanı, başkanın mazeretli olduğu hallerde başkan vekili, her ikisinin mazeretli olduğu hallerde ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir üye temsil eder.

  Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi tarafından imzalanması gerekir, imzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca belirlenir ve imza sirkülerinde belirtilir.

   

  YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLMEME HALİ

  Madde 17- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri sona erer. Bu durumda Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yeniden seçer. Yeni seçilen kurullar ise ibra edilmemeyi gerektiren konuları en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek yasaya aykırı bir eylem tespit edildiği takdirde yargıya intikal etmesini sağlar.

   

  DENETİM KURULU

  Madde 18- Denetim Kurulu, Sandık üyeliği olan ve en az ikisi delege olmak üzere dört üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Denetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Dört üye de yedek seçilir. Seçilen yedek üyeler oy sayısına göre sıralanır. Asil Üyeler kendi aralarında bir başkan seçer.

  DENETİM KURULU TOPLANMA VE KARAR USULÜ

  Madde 19- Denetim Kurulu en az üç üyenin katılımıyla iki ayda bir toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır.

   

  DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 20- Denetim Kurulu;

  1. Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Yönetmelik ve Mevzuat esaslarına göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları iki ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.
  2. Yıllık rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmak.
  3. Yapmış oldukları denetimler sonucunda mevzuata aykırı tespit ettikleri hususların Yönetim Kurulunca yerine getirilmemesi durumunda PTT A.Ş.’ den gerektiğinde müfettiş talep etmek.

   

  HUZUR HAKKI

  Madde 21- Sandık, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine görev yaptıkları dönemlerde yürürlükte olan brüt asgari ücretin ¼ oranında huzur hakkı olarak ödenir.

   

  TEFTİŞ

  Madde 22- Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun talep etmesi ve PTT A.Ş. Genel Müdürünün uygun görmesi halinde PTT A.Ş. Müfettişleri Sandık işlemlerini denetlerler.

   

  YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN SONA ERMESİ

  Madde 23- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, mazereti olmaksızın üst üste üç veya bir yılda toplam olarak Yönetim Kurulunda beş, Denetim Kurulunda yılda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine ilk sıradaki yedek üye gelir.

   

  MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  Madde 24-

  1. Müdür; Üniversitelerin ekonomi, maliye, hukuk, bankacılık, sigortacılık, işletme, muhasebe mühendislik ve benzeri alanlardan birisinden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan,  kamu veya özel sektörlerin finans yönetimi kademesinde en az 5 yıl deneyim tecrübesi bulunan adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır.
  2. Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı; 4 yıllık üniversite mezunu olmak. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ruhsatına sahip olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, konusunda tecrübeli olmak,
  3. İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı; 4 yıllık üniversite mezunu olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, konusunda tecrübeli olmak, şartlarını taşıyan adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

   

  MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  Madde 25- Müdür; Sandık Mevzuatına, Genel Hukuk Kurallarına, Genel Kurul Kararlarına, Yönetim Kurulu Kararlarına, Kanunlara uygun olarak Sandığı yönetir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

   

  SANDIK PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  Madde 26- Sandık personeli, görevlerini Sandık Müdürünün gözetim ve denetimi altında yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere göre yürütmekle yükümlü olup, her türlü ödeme ve hesap işlerinden Müdürle birlikte sorumludurlar. Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları Yönetim Kurulunca esaslarda belirlenir.

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sandığın Gelirleri ve Üyelik

   

  FAALİYET ALANLARI

  Madde 27- Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için;

  1. Taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, satabilir, yapım ve onarım yaptırabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, işletebilir veya rehin ve ipotek tesis edebilir, aracılık yapabilir, hizmet alımlarında bulunabilir.
  2. Kantin ve büfeler, gazino ve kafeteryalar, kreşler, anaokulları, öğrenci yurtları, misafirhane ve huzurevleri, özel okullar, özel hastaneler gibi üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurup işletebilir veya işlettirebilir.
  3. Gerektiğinde Sandık personelini, Sandık hizmetleri ile ilgili olarak yetiştirilmek üzere yurt içi eğitim, kurs, staj ve seminerlere gönderebilir.
  4. Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bono, tahvil, hisse senedi ve ortak payları satın alabilir, satabilir, devredebilir.
  5. Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunabilir,
  6. Üyelerinin birikimlerini T.C. Bankalarında Türk Parası veya döviz olarak değerlendirebilir,
  7. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilir,
  8. Bu yönetmeliğin 37. maddesinde belirtilen sosyal yardımları yapabilir,
  9. İhracat ve ithalat yapabilir,
  10. Üyelerini konut sahibi yapmak amacıyla arsalar alabilir. Bu arsalar üzerine konut inşa edebilir veya ettirebilir. Bu maksatla satın alacağı taşınmazları peşin veya ipotek karşılığında yirmi seneye kadar vade ve faizli taksitlerle satabilir,
  11. Üyelerin otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına sahip olmalarını sağlamak ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, üyelerine vadeli ve faizli borç verebilir.
  12. Üyelerinin konut sahibi olabilmeleri için gayrimenkul ipoteği karşılığında borç verebilir,
  13. Borç verme usul ve esaslarına göre borç para verebilir,
  14. Genel Kurulca uygun görülecek diğer faaliyetlerde bulunabilir. Ancak, faaliyet konularının gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar, kullanılacak fonlar, sosyal yardımların yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla belirlenir.

   

  SANDIĞIN GELİRLERİ

  Madde 28- Sandığın Gelirleri;

  1. Üye olan personelden alınacak aidatlar,
  2. Üyelere verilen kredilerden elde edilen faiz gelirleri,
  3. Para, taşınır ve taşınmaz malların her türlü gelirleri,
  4. Sandığın kurduğu veya ortak olduğu ticari şirketlerden elde edilecek gelirler,
  5. Diğer Gelirler

   

  SANDIK ADINA KESİLEN PARALAR

  Madde 29- Sandık adına kesilen aidatlar ve borç ödemeleri, PTT Anonim Şirketince Sandığın bu amaçla açılmış olan Posta Çeki hesabına aktarılır.

   

  SANDIK ÜYELİĞİ

  Madde 30- Üyelik, ilk aidatın kesildiği tarihte başlar.

   

  ÜYE AİDATI

  Madde 31- Aidat, 5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamında bulunan personelin (memur) ile 4/a kapsamındaki sözleşmeli memur personelin prime esas matrahının % 6'sı, 4/a kapsamında bulunan (işçi ve idari hizmet sözleşmeli) personelin prime esas kazancından % 4 oranında kesilir.

   

  ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

  Madde 32-

  a)- Üyelikten ayrılma:

  Üyelikten ayrılmak isteyenler en son Sandık aidatının tahsil edildiği aydan itibaren, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

  En az bir yıl Sandık üyesi olup; İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara kar payları ödenir. Bir yılını doldurmadan ayrılanlar sadece birikmiş aidatlarını alır.

   b)- Üyelikten Çıkarılma:

  Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde borcunun taksitlerini ödemeyen üyeler ile Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkânlardan yararlanmak amacıyla gerçeğe aykırı veya sahte belge düzenleyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

  Sandığa borçlu kalan üyeler; borçlarını ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle tahsil edilir.

   

  ÜYELİĞE YENİDEN GİRİŞ

  Madde 33- PTT A.Ş’ den ayrılanlardan, yeniden PTT A.Ş.’ de görev alanlar ile üyelikten çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması ise Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır. Üyeliğe yeniden girişte de üyelik hakları sandığa son giriş tarihindeki ilk aidatları kesildiğinde başlar.

   

  ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN ÜYE

  Madde 34- Sandık üyesi iken askerlik, doğum, sendika ve sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler. Ayrıca bu üyeler istedikleri takdirde aylık aidat ve borç taksit kesintilerini elden veya Sandığa ait posta çeki hesaplarına yatırabilirler. Bu üyeler aylık kesintilerini ödemeye devam ettiği sürece Sandığın tüm haklarından yararlanabilirler.

  Üyeliğini donduranlar, izin dönüşü göreve başlamaları halinde Sandıkla ilişikleri devam eder. Ayrıca bu üyeler PTT A.Ş.’ de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatlarını ve ödenmeyen kredi borç taksitlerini T.C. Merkez Bankası reeskont faiz oranı uygulanmak suretiyle toptan veya taksitlerle ödeyebilirler.

  Madde 35- Genel ve yerel seçimler nedeniyle Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılıp Sandığa borçlu kalan üyeler için ücretsiz izinli üyelere uygulanan hükümler uygulanır. Ancak, adaylardan seçimleri kazananların Sandık üyeliği düşer. Sandığa borçlu kalanlar ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle tahsil edilir.

  ZAMANAŞIMI

  Madde 36- Emeklilik, istifa ve Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilmek suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanların borçları, birikmiş aidatları ve varsa kâr payları toplamından düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Sosyal Yardım ve Hizmetler

   

  SOSYAL YARDIMLAR

  Madde 37- Sandığın Üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:

  1. Ölüm Yardımı,
  2. Maluliyet Yardımı,
  3. Doğal Afet Yardımı,
  4. Emeklilik Yardımı

  Bu yardımlarla ilgili olarak yönetmelikte yer almayan hususlar, esaslarla belirlenir.

   

  ÖLÜM YARDIMI

  Madde 38- Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, birikmiş aidat ve kar payı toplamlarından ayrı olarak ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 8 katı ölüm yardımı yapılır.

  Sandık üyesine, eşinin ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 5 katı ölüm yardımı yapılır.

  Çocuğunun ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 3 katı ölüm yardımı yapılır.

   

  MALULİYET YARDIMI

  Madde 39- Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince üyelik süresi içinde malul duruma düşerek, malulen emekliye ayrılan veya toplu ödeme yapılan üyelere, Birikmiş Aidat ve Kar Payı toplamından ayrı olarak kurumlarından emekliye ayrıldıkları tarihteki brüt asgari ücretin 5 katına kadar Yönetim Kurulu kararı ile Maluliyet Yardımı ödenir.

   

  DOĞAL AFET YARDIMI

  Madde 40-  Doğal afete maruz kalan üyelere, zarara uğradıklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan belgelemeleri belge tarihi itibari ile 6 ay içerisinde Sandığa ibraz etmeleri koşuluyla, brüt asgari ücretin 3 katına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Afet Yardımı ödenir.

   

  EMEKLİLİK YARDIMI

  Madde 41- Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1 adet Cumhuriyet altını verilir.

   

  ÜYE REZERVİNİN BELİRLENMESİ

  Madde 42- Ticari bilânçoların çıkarılmasından sonra mali bilânço ve rapor hazırlanır. Mali rapora göre tespit edilecek kâr paylarının hesaplanmasında kullanılacak kâra iştirak oranları; Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilir ve kâr kesinlik kazanır. Yönetmeliğin 9/b - 15/e ve f madde ve fıkraları bu tanım doğrultusunda değerlendirilir. Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kâr payı ertesi yıl Genel Kurulun onayından sonra ödenir.

   

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Muhasebe Sistemi ve Tutulacak Defterler

   

  MUHASEBE SİSTEMİ

  Madde 43 - Sandık bilânço usulüne göre defter tutar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

   

  SANDIKÇA TUTULACAK DEFTERLER

  Madde 44

  1. Sandık tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur. Bu madde de sayılan defterler dışında uygun görülen defterlerin tutulması mümkündür.

  1. Yevmiye Defteri; Kayda geçirilmesi gereken muamelelerin tarih sırası ile ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.
  2. Defteri Kebir; Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri tutardan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
  3. Envanter ve Bilanço Defteri; Her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanter ve bilançonun kaydolduğu defterdir.
  4. Damga Vergisi Defteri; Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tabi kâğıtların kaydedildiği defterdir.
  5. Kasa Defteri veya Listesi; Kasa ile ilgili işlemlerin günlük olarak kaydedildiği defter veya listelerdir. Sandığın nakit işlemlerinin ve kredilerin günlük kontrolü için her gün sonu kasa hesabının dökümünün alınması ve kasa sayımının yapılması şarttır. Kasada bulundurulacak azami nakit tutarı Yönetim Kurulunca belirlenir.
  6. Demirbaş Defteri veya Listesi; Demirbaşların alındığı tarihleri ve değerleri belirtilerek kaydedilen defter veya listelerdir.
  7. Üye Kayıt Defteri; Sandığa üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aidatları ve diğer bilgilerin yazıldığı defterdir.
  8. Karar Defteri; Yönetim Kurulu kararlarının gün ve sayı sırası ile yazıldığı ve kararların başkan ve üyelerce imzalandığı defterdir,
  9. Gelen ve Giden Evrak Defteri; Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrakların, gün ve sayı sırası ile kaydolduğu defterdir. Gelen yazının aslı ve giden yazının örneği özel dosyalarında saklanır.
  1. Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen defterlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre (e) ve (f) bentleri dışındaki diğer defterlerin ise kullanılmaya başlamadan önce noterlerce onaylanması gerekir. Muhasebe işlemleri ile ilgili kayıtlar bilgisayar ortamında tutulur. Diğer kayıtların bilgisayar ortamında tutulması ihtiyaridir.

   

   

  ALTINCI BOLUM

  Son Hükümler

   

  Genel Hükümlere Bağlı Esaslarla İlgili Yapılacak Düzenlemeler

   

  Madde 45- Genel Kurulca verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca;

  1. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Borç Para Verme Fonu Esasları,
  2. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Üyelerine yapılacak Sosyal Yardımlar ile ilgili Esaslar,
  3. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Delege Seçimi ve Genel Kurullara İlişkin Esaslar,
  4. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Birikmiş Aidat ve Kar payı ödemesi Hesaplama Esasları,
  5. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Personel Çalıştırma Esasları,
  6. Malzeme Alım ve Satım Esasları,
  7. Genel Kurulca ihtiyaç duyulan diğer düzenlemeler, hazırlanarak yürürlüğe konulur.

   

  Yürütme

  Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Biriktirme Ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

   

  Yürürlük

  Madde 47- Bu Yönetmelik 24.04.2009 tarihli genel kurulda kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

   

   

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  İKİNCİ KISIM

  PERSONEL ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

   

                                                                       BİRİNCİ BÖLÜM

   (Genel Hükümler)

  Amaç

  Madde 1- Bu Esaslar PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünde çalışan personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Usul ve Esaslarda geçen;

  Sandık                             : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

  Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,   

  Müdürlük                        : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile bağlı işyerlerini,

  Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme                             : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  Personel                          : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanları,

  ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yapılanma ve İşe Alma

  Yapılanma

  Madde 4- Sandık Müdürlüğü birimleri ve diğer işyerleri ile buralarda çalıştırılacak personelin nitelikleri Müdür tarafından teklif edilerek Yönetim Kurulunun onayına sunularak belirlenir.

  Sandık Norm Kadrosu:

  Müdürlük: 1 Sandık Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı,

  Üye İşlemleri Servisi: 1 Şef,  4 Memur,

  İnsan Kaynakları Servisi: 1 Şef, 4 Memur,

  Krediler Servisi: 1 Şef, 3 Memur, 

  Muhasebe ve Finansman Servisi: 1 Şef, 3 Memur,

  Bilgi İşlem Servisi: 1 Şef, 1 Memur,  

  İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi: 1 Şef, 2 Memur,  Olmak üzere 25 (yirmibeş) kadrodan oluşur.

   

  İşe Alma Yetkisi

  Madde 5- Sandıkta boş norm olması ve ihtiyaç bulunması halinde yeni personelin işe alınma yetkisi Müdürün önerisi ile Yönetim Kuruluna aittir.

   

   

   

   

  İşe Alınacaklarda Aranacak Genel Koşullar

  Madde 6- Sandıkta işe alınacak personelin aşağıdaki genel koşullara uygun olması gerekir.

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
  4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  5. Görevini yapmasına engel olabilecek bedeni veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü olmamak.
  6. Görevin özelliğine göre tecrübe, ihtisas ve eğitime sahip olmak
  7. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

   

  İşe Alınacaklarda Aranacak Özel Koşullar

  Madde 7-  Yeni işe alınacaklarda, genel şartlar dışında öğrenim derecesi, özel eğitim ve deneyim, yaş, cinsiyet, yetenek, sağlık ve diğer niteliklerin yanında, hizmet görecekleri kadrolar için Yönetim Kurulunca özel şartlar da belirlenebilir.

   

  İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

  Madde 8- Sandıkta işe alınacak personelden aşağıdaki belgeler istenir.

  1. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,
  2. Sabıka kaydı,
  3. Öğrenim durumu gösterir belgenin aslı veya tasdikli örneği,
  4. 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
  5. Askerlik durumunu gösterir belge,
  6. Sağlık raporu,
  7. İkametgâh Belgesi

   

  İşe Başlama

  Madde 9- Yeni atanan personel atama emrinin tebliğinden itibaren, tebliğ günü hariç yedi gün içinde işe başlamak zorundadır. Kabul edilebilir özrü olanlar için bu süre Müdürlükçe on beş güne kadar uzatılabilir.

   

  Hizmet Akdi

  Madde 10- Süresi bir yıla kadar olan hizmetler için belirli süreli hizmet akdi yapılır. İşin niteliğinin gerekli kılması halinde belirsiz süreli hizmet akdi de yapılabilir.

   

  Kimlik Kartı

  Madde 11- Personele fotoğraflı ve tasdikli bir kimlik kartı verilir. Sandıktan ayrılanlar kimlik kartını iade etmek zorundadır. Bu husus İnsan Kaynakları servisi tarafından takip edilir.

   

  Eğitim

  Madde 12- Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, işe aldığı personeli mesleki eğitim ve kursa tabi tutabilir.

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Terfi

   

  Ünvan Yükselmesi

  Madde 13- Personelin Ünvan Yükselmesi,  Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Ücret, Sosyal Yardımlar ve Diğer Ödemeler

   

  Aylık Ücretler

  Madde 14- Ücret, bir ay çalışma karşılığında personele ödenen brüt tutardır. Personelin aylık istihkakları, yasal kesintiler yapılarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahakkuk ettirilir ve kendisine ücret hesap pusulası verilir.

  Sandık çalışanlarına yasal asgari ücretin altında ücret ödenemez. Yasal asgari ücretin artması halinde, asgari ücretin altında kalan ücretler, asgari ücretin geçerlilik tarihinden itibaren yasal asgari ücret düzeyine çıkarılır.

   

  Ücret Zammı

  Madde 15- Bu Usül ve Esaslar kapsamında bulunan personel ile işe alınacakların ücretleri ve ücret zamları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir.

   

  Ücret Ödemesi ve Hesap Pusulası

  Madde 16- Personel ücretlerinin her ayın sonunda ödenmesi esastır. Sandık her ödemede personele ücret hesabını gösterir bir pusula vermek zorundadır.

  Bu pusulada; ödeme günü, ödemenin ilişkin olduğu dönem, asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarı ile vergi, sigorta primi, avans gibi her çeşit kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

   

  Yemek Yardımı

  Madde 17- Personele fiilen çalıştığı günler için bedelsiz olarak öğle yemeği verilir. Yemek verilemediği taktirde, çalışılan her gün için bir öğün yemek bedeli ödenir. Yemek bedelinin net günlük tutarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

   

  Taşıt Yardımı

  Madde 18- Personele işbaşı yaptıkları her gün için net tutarı Yönetim Kurulunca belirlenecek taşıt yardımı ödenir.

   

  Harcırah

  Madde 19- Ödenecek Harcırah miktarı her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre gerçek yol giderleri ile konaklama giderleri belgelendirilmek koşuluyla ödenir.

  Geçici görevle görevlendirilen personele seyahate çıkmadan önce bu görev için tahakkuk edecek yolluklarından mahsup edilmek üzere yeteri kadar avans ödemesi yapılabilir. Yolluk avansının yasal süresi içinde mahsup edilmesi zorunludur.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çalışma Esasları

   

  Hafta Tatili

  Madde 20- İş süresi haftalık 5 gün, günlük 8,5 saat, haftalık ise 42,5 saat olarak uygulanır. Fazla çalışmalarda haftalık 45 saatin üzeri için fazla çalışma ücreti ödenir.

  Pazar günü çalıştırılan personele hafta içinde bir gün izin verilebilir. İzin verilmemesi halinde kanunen verilmesi gereken bir gündelik dahil, toplam iki gündelik ödenir.

   

   

   

   

   

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Personelin Görev ve Sorumlulukları

   

  Görev ve Sorumluluk

  Madde 21- Sandık personeli görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek, ilgili mevzuatı, usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmek, verilen yazılı ve sözlü emirlere uymak ve işin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi elde etmekle sorumludur. Personel öğrenim, ilgi ve becerilerine uygun olarak amirlerince kendisine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilen Sandıkla ilgili bütün işleri itirazsız yapmakla yükümlüdür. Konusu suç olan talimatların gereği sağlanmaz.

  Personel Sandık yararlarını ön planda tutmak ve Sandığı zarara sokacak her türlü iş ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

   

  Devir ve Teslim

  Madde 22- Sürekli ve geçici olarak görevinden ayrılacak personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri o işle görevlendirilen personele devir ve teslim etmeden görevinden ayrılamaz.

  Görevleri devir ve teslimi gerektiren personele, görevden ayrılma nedenine göre devir ve teslimin kapsamı ile süresi, konuya ilişkin emirlerde belirtilir.

   

  Şahsi Durumda Değişiklik

  Madde 23- Personel; evlenme, boşanma, ad ve soyadı, ikametgâh adresi değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi durumda meydana gelecek değişiklikleri İnsan Kaynakları Servisine bir ay içinde bildirmek zorundadır.

   

  Yıllık Ücretli İzin

  Madde 24 - Bir önceki yıla ait yıllık izinler, 31 Aralık sonuna kadar kullanılacaktır. Her halükarda iznin kullanılmasını amirler sağlayacaktır.

   

  Mazeret İzni

  Madde 25- Yıllık izni bulunmayan Personele, dilekçelerinde belirtecekleri mazeretlerinin geçerli görülmesi halinde Müdür tarafından bir takvim yılında on günü geçmemek üzere ücretsiz mazeret izni verilebilir. Bu izin bütün olarak veya parça parçada kullanılabilir.

  Doğum yapan bayan personele İsteği halinde 16 (on altı) haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.    

   

  Tutukluluk Hali

  Madde 26- Gözetim altına alınan personel, bu durumu belgelendirmesi halinde, yasal gözetim süresince ücretsiz izinli addedilir.

  Personel herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu otuz günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. Otuz güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar personel, ücretsiz izinli kabul edilir.

   

  İzinden Geç Gelme

  Madde 27- Kabul edilebilir haklı bir sebebe dayanmaksızın izin süresi geçmesine rağmen işe başlamayanlara izni aşan sürenin ücreti ödenmez. İzin süresini mazeretsiz üç gün aşan personel kendi isteği ile işten çekilmiş sayılır.

   

   

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Disiplin Hükümleri

  Disiplin Cezaları

  Madde 28- Sandık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kusurlu hareketleri görülen personele uygulanması gereken idari cezalar, disiplin cezalarını oluşturur. Bu cezaların çeşitleri ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

  1. Uyarma: Personele görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.
  2. Ücret Kesilmesi: Personelin suçu işlediği tarihteki ücretinin bir günlüğünden iki günlüğüne kadar kesilmesidir.
  3. Görevden Çıkarma: Sandıkta bir daha herhangi bir göreve alınmamak üzere işine son verilmesidir.

   

  Uyarma

  Madde 29- Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  1. Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek,
  2. İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek,
  3. İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak,
  4. Özürsüz olarak göreve geç gelmek, görevden izinsiz erken ayrılmak,
  5. Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak,
  6. Sandığın zararına neden olmamak kaydıyla yetkisi dışında icraatta bulunmak,
  7. Görevi icabı veya zaruret olmaksızın maiyetindeki personeli zati işlerinde kullanmak,
  8. İş yerini ve kullandığı malzeme, alet ve cihazları temiz tutmamak,
  9. Sorulan sorulara sebepsiz olarak zamanında cevap vermemek, yapması gereken işlemleri özürsüz geciktirmek,
  10. İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek,
  11. Hastalığını veya raporunu 24 saat içinde iş yerine bildirmemek,
  12. İş telefonlarını şahsi konuşmalarla gereğinden fazla ve sık sık meşgul etmek, iş konuşmalarını gereksiz uzatmak,
  13. Santralce bağlanan telefonlara cevap vermemek,

   

  Ücret Kesilmesi

  Madde 30- Ücret kesilmesi cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

  1. Bir ayda bir kez mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmemek,
  2. Geçerli bir mazereti olmaksızın göreve gelmemek veya göreve geç gelmeyi ve görevden erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
  3. Kanun, tüzük, yönetmelik karar ya da emirlerle belirtilmiş görevleri, haklı bir sebep olmaksızın yapmamak,
  4. Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek,
  5. İş yerinde kaba ve müstehcen şakalar, etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
  6. Sık sık ziyaretçi kabul etmek, ziyaretçisi ile etrafı rahatsız edici şekilde konuşmak, kavga etmek,
  7. İhmal ve tedbirsizlikle Sandığı zarara uğratmak,
  8. Görevi başında gizlenemeyecek derecede sarhoş olmak,
  9. Belli bir süre içinde bitirilmek üzere verilen görevleri herhangi haklı bir mazeret olmaksızın bitirmemek,
  10. İnzibati kusur isnadı mahiyetinde olmak üzere iş arkadaşları hakkında uydurma şikayet ve ihbarda bulunmak,
  11. Sandık icraatı veya Sandık aleyhinde memuriyet adabına uymayan ifadelerle gazete veya başka yayın araçları ile eleştirilerde bulunmak,
  12. Yetkisi dışında icraatta bulunmak.

   

  İşten Çıkarma

  Madde 31- İşten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  1. Ardı ardına iki gün kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın göreve gelmemek,
  2. Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü göreve gelmemek,
  3. İş yerinde içki, afyon, esrar vb. keyif verici maddeler içmek,
  4. İş yerinde kumar oynamak,
  5. Yazılı uyarılara rağmen devamsızlık, serkeşlik, geçimsizlik, sarhoşluk gibi fena huylarını itiyat haline getirdiği sabit olmak,
  6. Ehliyetsizliği ve kifayetsizliği amirlerinin yazılı beyan ve gizli tezkiye raporları ile sabit olmak ve hizmetinden istifade edilemeyeceğine kanaat getirilmek,
  7. Amirlerini, iş arkadaşlarını, ya da inceleme ve soruşturma ile görevli Kontrolör, Müfettiş ve Muhakkikleri, hizmetle ilgili bir sebepten dolayı, silahla tehdit etmek, yaralamak veya kendilerine hakaret etmek,
  8. Amirlerine, iş arkadaşlarına, iş sahiplerine küfretmek, sarkıntılık yapmak veya ahlaka aykırı fiil ve davranışlarda bulunmak,
  9. Türk Ceza Kanunu`nun 53`üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak.
  10. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak verilen emirleri uyarıya rağmen yapmamak,
  11. Kendi kastı ya da ağır ihmali yüzünden, personelin emniyetini tehlikeye düşürmek, Sandık malı olan ya da emaneti altında bulunan makine, tesisat veya sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tutarı ile ödenmeyecek derecede hasara uğratmak ( zararın miktarı ne olursa olsun tazminat isteme hakkı saklıdır. )
  12. Sandığa girişte doldurulan iş başvuru formunda, işe alınmasına mani olacak bir fiil veya suçunu gizlemek veya tahrif ederek bildirmek,
  13. İşyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,
  14. Personeli Amirleri aleyhine tahrik etmek, verilen emirlere muhalefet maksadıyla toplanıp muhabere ve müzakerede bulunarak bir karar verip bu kararı tek başına veya toplu olarak uygulamak,
  15. Sandığa ait malları veya görevi icabı uhdesine tevdi edilen eşya vesaire yi, şahsi menfaat kastiyle satmak, işletmek veya kiraya vermek,
  16. Alım, satım, artırma ve eksiltme işlerine fesat karıştırarak Sandığı zarara sokmak veya karşı tarafı himaye etmek,
  17. Yetki ve nüfuzunu menfaat kastı ile kötüye kullanmak,

   

   

   

  Usul ve Esaslarda Sayılmayan Kusurlu Haller

  Madde 32- Kusurlu bir hareketin Bu Yönetmelikte sayılan, disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerden hiçbirine uymaması bu fiil ve hareketin cezasız kalmasını gerektirmez. Bu takdirde kusurlu hareket, sayılmış olan suçlardan hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse o suça takdir edilen ceza verilir.

  Tekerrür

  Madde 33- Disiplin cezasını gerektiren aynı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde iki kez tekerrürü halinde, ayrı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde üçüncü kez tekerrürü halinde ise bir derece daha ağır olan ceza verilir.

  Cezaların Hafifletilmesi

  Madde 34- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

  Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

  Madde 35- Disiplin cezalarını vermeye yetkili makam, Yönetim Kuruludur. Ancak, uyarma cezasını Müdür, ücret kesim cezası ise Yönetim Kurulunca belirlenecek disiplin kurulu tarafından verilir.  

  Disiplin Soruşturması

  Madde 36- Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde durumdan haberdar olan personel keyfiyeti Müdüre intikal ettirir. Müdür tarafından görevlendirilecek soruşturmacı (Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının olmaması halinde Sandık Müdürünün görevlendireceği ünvanlı personel) soruşturmaya başlayarak:

  1. Tanıklar da dahil ilgililerden yazılı savunmalarını talep eder. İlgililer yedi gün içerisinde yazılı savunmalarını vermek zorundadırlar. Yedi gün içerisinde savunmasını vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
  2. Araştırılması gereken bir husus kalmadığı takdirde soruşturmacı; sonucu bir rapor ile Müdüre sunar.  Soruşturmacı; soruşturmayı on beş gün içerisinde tamamlamak zorundadır.
  3. Soruşturma dosyasını alan Müdür, yapacağı inceleme sonunda yetkisi dahilinde ise, gerekli cezayı verir. Disiplin Kuruluna veya Yönetim Kuruluna intikali gerekli ise, soruşturma dosyasını ilgili Kurula havale eder.

   

  Disiplin Kurulunun Oluşum ve Çalışma Şekli

  Madde 37- Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulunca tespit edilecek üyenin başkanlığında, Müdür, Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Servisi Şefi ve hakkında soruşturma açılan personelin çalıştığı birimin Şefinden oluşur. Disiplin Kurulunda görüşülen personele dair soruşturmayı yapan kişi, Disiplin Kuruluna katılamaz.

  Disiplin Kurulu; Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

  Disiplin Kurulu; bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Disiplin Kurulunda alınan kararlar, karar tutanak defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Karara iştirak etmeyen üye uymama sebeplerini gerekçeleriyle birlikte yazar ve imzalar.

  Disiplin Kurulu; ilgilinin dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, gerek gördüğü takdirde doğrudan doğruya veya talimat yolu ile tanık ve bilirkişi dinlemeye ve olayın özelliğine göre mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

  Disiplin Kurulu'na intikal eden soruşturma dosyası on beş gün içerisinde görüşülerek karara bağlanır. Verilen kararlar ilgiliye imza karşılığı tebliğ edilir. İlgili; işyerinden ayrılmış ise; tebligat posta aracılığı ile yapılır.

  Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketi ile ayrıca zarara sebebiyet veren personele disiplin cezası verilmekle birlikte sebep olduğu zarar da tazmin ettirilir.

  İş akdini fesih yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. 4857 Sayılı Yasanın 26. maddesindeki altı iş günü süresinin başlangıcı keyfiyetin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirildiği tarihtir.

   

   

  İtiraz

  Madde 38- İlgililerce; kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Disiplin Kurulu nezdinde, Aylıktan kesme ve İşten Çıkarma cezasına karşı ise Yönetim Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler.

  7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir.

   

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Hasar ve Zararın Tespitine İlişkin Esaslar

   

  Hasar ve Zararın Soruşturulması Usulü

  Madde 39- Bu madde, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünde ve ticari işletmelerinde çalışan personelin görevleri dolayısıyla Kuruma verdirdikleri hasar ve zararın tespiti ve oluşmasında personelin kusur oranları ile ödeme koşullarına ilişkin esasları düzenler.

  1-   Müdürlük Personelinin Kuruma verdirdikleri hasar ve zararın tespiti için olayın mahiyetine göre Sandık Müdürünün uygun göreceği iki veya üç temsilciden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur.

  Hasar ve Zarar tutanağında aşağıdaki hususlar belirtilir:

  1. Olayın mahiyeti, oluş şekli ve olaya karışan tüm şahıslar,
  2. Olayın mahiyeti ve oluş şekline göre şahsın veya şahısların kusurluluk derecesi,
  3. Gerçek zararın miktarı ve (b) bendindeki hallerde sorumlulara ödetilmesi gereken gerçek tazminat miktarı,

  Tutanağa ilgililerin ve varsa tanıkların ifadeleri ile belgeler de eklenir.

  Kurulca tespit olunan ve şahıslara ödetilmesi gereken gerçek zarar karşılığının ödenmesi için sorumlu veya sorumlulara tebligat yapılır.

   

  2-

  1. Tespit edilen hasar ve zarar miktarının personelden tahsil edilmesi gerektiğinde, her bir taksit tutarının on gündelik toplam ücret tutarını geçmeyecek şekilde taksitlendirerek tahsil edilir.
  2. İtiraz eden kişi veya kişiler aleyhine açılan dava sonunda mahkemece hükmedilip kesinleşen kararda davaya dahil edilmeyen ve kendisinden şartlı olarak tahsilat yapılmış personelin kusur oranı arttığı takdirde, mahkemece saptanan kusur oranına göre, kendisine ödetilecek tazminat miktarı yeniden tespit edilir ve evvelce tahsil edilen 10 (on) gündelik tutarı ile ödemeyi kabul ettiği miktar toplamından başka geri kalan da kendisinden tahsil edilir.
  3. Kesinleşen mahkeme kararında davaya dahil edilmeyen personel yükletilen kusur oranı eksildiği veya kusur yükletilmediği takdirde; azalan kusur oranına veya kusursuzluk durumuna göre kendisinden fazla tahsil edilen tazminat miktarı varsa kişiye iade edilir.
  4. Müdürlük tarafından itiraz eden şahıs veya şahıslar aleyhine açılan dava sonunda mahkemece hükmedilip kesinleşen kararda; olaya karıştığı halde Hasar ve Zarar Tespit Kurulunca kendisine kusur yükletilmemesi nedeniyle itirazı söz konusu olmayan personelin kusuru saptandığı takdirde, evvelce tahsil edilmemiş 10 (on) gündelik tutarı kesilerek, geri kalan varsa taahhüt senedi alınarak kendisinden tahsil edilir.

   

   

  3-Personelin dava açılmadan önce veya borç mahkemece hükme bağlandıktan sonra zarar karşılığı gündeliğinin bir aylık tutarının 1 / 4’den az olmamak ve en çok 6 ayda tamamen ödenmek kaydıyla taksitle ödemeyi teklif etmesi halinde; bu istek, Müdürlük tarafından mevzuat esasları uyarınca kendisinden taahhüt senedi alınarak kabul edilir.

  Ancak; ihtilaf yargı mercilerine intikal etmiş bulunsa dahi bu maddenin personelin Sandığa olan borcunun taksitle ödenme imkânına ilişkin hükümleri uygulanır.

   

  Ticari İşletme ve Şirketlerde çalıştırılacak personel

  Madde 40- Sandığın iştiraklerinde veya Sandık tarafından kurulacak iktisadi işletmelerde istihdam edilecek personel için bu esaslarda belirtilen hükümler uygulanır.

   

  Usul ve Esaslarda Bulunmayan Hükümler

  Madde 41- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Söz konusu Kanunda da yer almıyorsa Genel Hükümlere aykırı kalmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca alınan kararlar uygulanır.

   

  Yürürlük

  Madde 42- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  Madde 43- Bu Esaslar PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürü tarafından yürütülür.