Üyelikten Ayrılma, Birikmiş Aidat ve Karpayı Hesaplama Esasları

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA DAİR

  BİRİKMİŞ AİDAT VE KÂR PAYI ÖDEMESİ HESAPLAMA ESASLARI

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

   

  Amaç

  Madde 1 – Bu Esaslar; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesi gereğince Sandık üyeliğinden her hangi bir nedenle ayrılmış olmaları halinde,  Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesi işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu Esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 ve 45 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Esaslarda geçen deyimler:

  PTT A.Ş.                 : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Yönetim Kurulu      : BYS Yönetim Kurulunu,

  Müdür                     : BYS Müdürünü,

  İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları, İfade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanma

  Belgeler ve Zamanaşımı

   

  Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanacaklar

  Madde 4- 1 (bir) yıl Sandık üyeliği bulunmak şartıyla:

  1. T. C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlar,
  2. Üyenin ölümü halinde,
  3. İstekleri dışında yasal düzenlemelerle Sandık üyeliği sona erenler,
  4. Sandık üyeliğinden istifa edenler,
  5. Yönetim Kurulu kararı ile Sandık üyeliğinden çıkarılanlar.

   

  Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanmak İçin Gerekli Belgeler

  Madde 5- Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden faydalanmak için üyelerin:

  1. Emekli aylığı bağlandığına veya yaş haddi sebebiyle görevden ayrıldığına dair PTT Anonim Şirketinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak onay yazısının aslını veya suretini,
  2. İstekleri dışında yasal düzenlemelerle sandık üyeliği sona ermiş ise bu düzenlemeye ait işten ayrılış belgesinin aslını veya suretini,
  3. Üyenin kadrosunun bulunduğu müdürlük tarafından tasdik edilmiş son üç aylık kesinti dökümünü, Sandığa göndermeleri veya teslim etmeleri gerekir.

   

  Birikmiş Aidat ve Kâr Payı

  Madde 6-

  1. Aidat: PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 31 inci maddesi gereğince yapılan aylık kesintilerdir. 
  2. Birikmiş Aidat: Üyelik süresince kesilen aidatların toplamıdır.
  3. Kâr payı: Yıllık Mali Bilânço sonuçlarına göre hesaplanacak olan yıllık Kâr payıdır.
  4. Kâr Payı Toplamı: Üyelik süresince üyelerin hesaplarına intikal eden Kâr paylarının toplamıdır.
  5. Toplam Birikim: Birikmiş aidat ile Kâr payı toplamıdır.

  Üyelere yapılacak birikmiş aidat ve kâr payı ödemesi, Mali Genel Kurulca onaylandıktan sonra yapılır. 

  Son yıla ait kâr payının yer alacağı bilânçonun çıkmaması halinde son yıla ait kâr payı Mali Genel

  Kurulda kabul edilip kesinlik kazandıktan sonra ayrıca ödenir.

   

  Kâr Payının Dağıtılması Şekli

  Madde 7-  Üyenin yıllık Kârı aşağıdaki şekilde belirlenir.

  Üyenin toplam birikimi x  Kâr Payı Oranı

                                   100

  Eğer üye yıl içinde üyelikten ayrılır ise ayrıldığı ay itibariyle Kâr payı aşağıdaki formülle hesaplanır.

  Üyenin Yıllık Kârı ÷ 12 x Ayrıldığı Ay

   

  Ödeme Esasları

  Madde 8- Ödemeler; Sandığa başvurularına göre sıra alırlar. Sandığın iş gücü ve mali durumuna göre toplu emeklilik hallerinde ödeme üç aya kadar ertelenebilir.

   

  Zamanaşımı

  Madde 9- Her hangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılanların; kendilerine yazılı tebligat da bulunulmasına rağmen 5(beş) yıl içerisinde üyenin kendisi veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının müracaat etmemeleri halinde toplam birikimleri Sandığa gelir kaydedilir.

   

  Yürürlük

  Madde 10- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.