Destek Fonu Hesaplama Esasları

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  DESTEK FONU HESAPLAMA ESASLARI

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin belirli bir aidat ödemeleri karşılığı Destek Fonuna giren üyelerin işlemleri ile ilgili hükümleri düzenler.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimlerden;

  Fon                                  : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Destek fonunu,

  PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  BYS                                 : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

  Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme                            :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Üyeliğe Giriş Şartları, Üyelik Aidatı ve Ödenecek Primler

   

  Üyeliğe Giriş Şartları

  Madde 4- Destek fonuna girmek isteyen personelin PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyesi olması şarttır.

   

  Aidat Miktarı

  Madde 5-  Destek fonu aidatları alt limiti her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyelerin yıl içerisinde seçtiği basamağı değiştirme hakkı saklıdır. Destek Fonuna yılın her ayında girmek mümkündür.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Fonun Gelirleri ve Değerlendirme Usulleri

   

  Fonun Gelirleri

  Madde 6- Fonun Gelirleri

  a)   Üye aidatlarından,

  b)   Üye aidatlarının değerlendirilmesinden oluşan Kârlardan,

  ibarettir.

   

   

  Fon Gelirlerinin Değerlendirilmesi

  Madde 7- Fon, amacını gerçekleştirebilmek için;

  1.   Yönetim Kurulunun uygun bulacağı yatırım araçlarında değerlendirir.
  2.    Fon gelirinden hiçbir şekilde gayrimenkul satın alınamaz.
  3.    Sandık nakdinin yetersiz olması halinde, paranın aktarıldığı gün itibariyle bankalardan alınacak vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması koşuluyla Sandığa borç para verebilir. Ayrıca Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Sandık üyelerine Destek Fonundan kredi kullandırılabilir. Kullandırılan kredilerin gelir, gider ve masrafları Fon rezervinden takip edilir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Fondan Ayrılma ve Diğer Esaslar

   

  Fondan Ayrılma

  Madde 8- Fon’a katılan üyeler istedikleri anda fondan ayrılma hakkına sahiptir. Ancak emeklilik, ölüm ve maluliyet halleri dışında ayrılanlardan;

  1.    Bir yılını doldurmayanlara sadece anaparası,
  2.    Bir yılını dolduranlara anapara ve faizleri,
  3.    Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler sebebiyle Sandık üyeliği sona erenlere anaparası faizleri ile birlikte, ödenir.

  Bir yılını dolduran ve fondan ayrılmak isteyenler son yılın kâr payını alabilmek için, içinde bulunulan yılın mali bilânçosunun çıkartılmasını beklemek zorundadırlar. Ancak, bu hesaplamada “c” fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin bir yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.

   

  Kâr Payının Dağıtılması Şekli

  Madde 9- Üyenin yıllık Kârı aşağıdaki şekilde belirlenir.

  Üyenin Toplam Birikimi x Kâr Payı Oranı

                                   100

  Eğer üye yıl içinde üyelikten ayrılır ise ayrıldığı ay itibariyle Kâr payı aşağıdaki formülle hesaplanır.

  Üyenin Yıllık Kârı ÷ 12 x Ayrıldığı Ay

   

  Muhasebe kayıtları

  Madde 10- Fon’a ait muhasebe kayıtları PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından Sandığın hesaplarından ayrı olarak genel esaslar dâhilinde tutulur. Üyelere ait aidat ve kâr payları kişisel olarak takip edilir.

   

  Sandık Hizmet Payı

  Madde 11- Fonun, yönetim ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak gelirlerinden % 2 oranında Sandık Payı ayrılır.

   

  Zaman Aşımı

  Madde 12- Herhangi bir nedenle 5 yıl içerisinde alınmayan paralar Fon’a gelir kaydedilir.

   

  Yürürlük

  Madde 13- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.