DİÖDF Hesaplama Esasları

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  BEŞİNCİ KISIM

  DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU ESASLARI

   

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

   

  Amaç

  Madde 1 – Bu Esasların amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılan üyeler ile Sandık üyelerine aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi çerçevesinde Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu usul ve esaslarını düzenlemektir.

   

  Kapsam

  Madde 2 – Bu Esaslar Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılanlar ile Sandık üyeleri ve çalışanlarına uygulanır.

   

  Tanımlar

  Madde 3 – Bu Esaslarda geçen aşağıdaki deyimler;

  Sandık                     : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

  Üye                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 32. maddesindeki üyeleri, PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç)  Sandıktan ayrılan üyeler ve PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanlarından fona katılanları,

  İştirakçi                  : Dönem içi Ödemeli Destek Fonu esaslarına göre Kâr payı ödemesi yapılan üyeleri.

  Yönetmelik             : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğini,

  Dönem İçi Ödeme   : İştirakçilerin bu esaslar çerçevesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğine göre Sandığa bırakacakları para karşılığında bağlanacak ve ömür boyu veya sistemden çıkıncaya kadar ödenen Kâr payı tutarı,

  Faiz                         : Kâr payının belirlenmesinde kullanılan faiz oranını,

  Fon                         : Dönem İçi Ödemeli Destek Fonunda toplanan paralar ve bunların gelirlerini,

  İfade eder.

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yararlanma – Sisteme Giriş ve Ayrılma – İdare - İşletme

   

  Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan Yararlanma Koşulları

  Madde 4 – Bu Esaslarda yer alan hükümlere göre ödenecek Kâr paylarından; Sandık Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre üye olanlar Sandıktan ve PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç)  ayrılanlar, Sandık üyeleri ile PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı çalışanları yararlanabilirler. Ancak, bu esasların yürürlük tarihinden itibaren herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç) ayrılmış olanların ve yeniden müracaat ederek bu sistemden yararlanmak isteyenlerin Sandığa başvurmaları gerekir.

   

  Sisteme Giriş Tutarı

  Madde 5 – Sandıktan ve PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç) ayrılan üyeler ile Sandık üyeleri ve Sandık çalışanları 500,00.- TL’ den az olmamak üzere istenen miktarda Sandığa para yatırmak suretiyle Dönem İçi Ödemeli Destek Fonuna girerler ve bir yıllık bir bekleme süresinden sonra Kâr payı almaya hak kazanırlar.

   

  Sistemden Ayrılma

  Madde 6 - İştirakçi; sistemden giriş tarihinden bir yıl sonra istediği tarihte ayrılabilir. Ayrılış tarihindeki rezervi kendisine ödenir. Ancak üye bir yıllık süreyi doldurduktan sonra rezervinin yarısına kadarını çekme hakkına sahip olup kalan bakiye üzerinden sistemde kalmaya devam edebilir. Üyenin anaparası 500,00.- TL’ nin altına düşemez. Üye, rezervinin yarısına kadar çekme işlemini bir defaya mahsus yapabilir.

  Kâr payı almayı hak eden üye rezervinin bir kısmını almayı talep eder ise talep tarihindeki rezervinden ileriye dönük Kâr payı iptal edilerek gerekli ödeme yapılır. Bir yıl sonunda şartları uygun olduğu takdirde yeniden kâr payı ödemesi yapılır.

   

  Fonun İdaresi

  Madde 7 – Fon, Yönetim Kurulu Kararlarına göre Sandık Müdürlüğü tarafından idare edilir. Sandığın yetkili organlarınca denetlenir.

   

  Fonun İşletilmesi

  Madde 8 – Fon mevcutları, Sandık mevcutlarından ayrı olarak işletilir. Fon mevcutları hiçbir suretle Sandığın finansman ihtiyacında kullanılamaz. Sandık Mevcutlarından fona aktarma yapılamaz.

   

  Fonun Muhasebesi

  Madde 9 – Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur ve ayrı bilanço ve kâr zarar tablosu düzenlenir. Ancak Sandık faaliyetleri ile birlikte tek bir bilanço şeklinde ibra için Genel Kurula sunulur.

   

  Sandık Payı

  Madde 10 – Fonun, yönetim ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak gelirlerinden % 2 oranında Sandık Payı ayrılır.

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kâr Payı Ödeme Hükümleri

   

  Kâr Payı Ödemesi

  Madde 11 – İştirakçilere yıllık fon getirisinin % 60’ı oranında Kâr payı ödenir. Kalan % 40 miktar gelecek yıllarda daha fazla Kâr payı ödemek maksadıyla rezervine ilave edilir. Bu kâr payı üyenin hayatta kaldığı müddetçe veya sistemde kaldığı sürece iştirakçinin kendisine ödenir.

   

  Üyenin Ölümü Halinde Ödeme

  Madde 12 – İştirakçinin vefatı halinde mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde müracaat etmeleri kaydıyla müracaat tarihindeki kâr paylı birikimi kendilerine ödenir.

  Vefat eden iştirakçinin mirasçıları tarafından beş yıl içerisinde müracaat edilmediği takdirde iştirakçinin kâr paylı birikimi Sandığa gelir kaydedilir. 

   

  Kâr Payı ve Ödeme Zamanı

  Madde 13 – Kâr Payı ödemelerine sisteme girildikten bir yıl sonra başlanır ve üç ayda bir dönem başını izleyen ayın ilk on beş günü içinde ödenir. Yapılacak ödemeler iştirakçi tarafından hiçbir surette bir başkasına devir ve temlik edilemez.

  Bu konudaki tasarruflar hükümsüzdür. Ödemeler iştirakçi adına açılmış banka hesabına veya posta çeki hesabına yapılır.

   

  Vergi Resim Harç

  Madde 14 – Mevzuata göre ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

   

  Sözleşme

  Madde 15 – İştirakçi ile bu Esaslara göre ödenecek Kâr payı ile ilgili hususları belirten bir sözleşme imzalanır.

   

  Yürürlük

  Madde 16 – PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.