Borç Para Verme Esasları

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

ALTINCI KISIM

BORÇ PARA VERME FONU ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesine istinaden Sandık Üyelerine borç para verme esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimlerden;

PTT                         : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu      : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

Müdür                     : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Kefil                        : Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç PTT Personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Borç Para Verme Fonu Esasları

Borç Para Verme Esaslarının Belirlenmesi

Madde 4- Sandık; üyelerinin borç para isteklerinin karşılanması için parasal kaynakların elverdiği ölçüde borç verme hizmetlerine kaynak ayırır. Sandık imkanları dahilinde üyelere verilecek borç para limitleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Sandık üyeleri, belirlenen limitleri aşmamak, tatil ve sair hizmetler karşılığında verilen krediler hariç, 500.00-TL’ den az olmamak ve bu maddede belirtilen kıdem karşılığı vadeleri aşmamak kaydıyla istedikleri miktarda kredi talebinde bulunabilirler. Buna göre:

A-) Talep edilen kredi ile faiz tutarının toplamı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık,Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte  Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikmişini çekemez.

Sandık,Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin  Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edilebileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekir.

Ancak talep edilen kredi, Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı üzerinde olması halinde Sandık üyelerinin, icra takibinde bulunulanlar hariç 7.000.00- TL’ye kadar PTT Personelinden tek kefil, 7.000.00 -TL’yi aşması halinde ise, PTT Personeli iki kişiyi kefil göstermeleri zorunludur.

Kredi talebinde bulunan üye ile kefillerinin PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde çalışmaları halinde, Borç ve Temlik Senedinin, borçlu ve kefillerin kadrosunun bağlı bulunduğu daire amiri veya geçici görevli olarak çalıştığı birim amiri tarafından icra ve benzeri kesintilerinin olmadığına dair tasdikinin yapılması gerekmektedir. 

 

B-) Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5’den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde, en fazla 10.000.00.-TL kredi verilebilir. Fakat üyenin Sandık,Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi talep etmesi halinde haciz ve benzeri kısıtlamalarla ilgili şartlar aranmaz.

Üyenin 10.000.00.-TL kredi alabilmesi için;

  1. Maaşının haciz ve diğer kesintiler mahsup edildikten sonra kalan tutarının PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı aidatı ile kredi taksit tutarlarını karşılaması ve tahsilât denetim borcu bulunmaması,
  2. Kefillerinin, mevcut üyenin maaşındaki icradan haberi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin borç ve temlik senedine eklenmesi, maaşlarında icra ve benzer kısıtlama olmaması ve tahsilât denetim borcu bulunmaması,
  3. Üye tarafından en son ayın maaş bordrosunun çalışılan müdürlükten alınarak ilgili daire amiri tarafından icra, nafaka ve temlik gibi kesintilerinin maaş bordrosuna yazılarak imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

 

C-) PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden ücretsiz izne ayrılıp izin dönüşü yeniden PTT  A.Ş. Genel Müdürlüğünde göreve başlayan ve Sandık üyeliğinin devamı için Sandığa yazılı başvuruda bulunanlar hariç olmak üzere; üyenin kredi kullanabilmesi için kendisinin ve kefillerinin tahsilât denetim borcu bulunmaması gerekir.

 

D-) Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami   18 ay vadeli     5.000,00-TL

b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 24 ay vadeli    8.000,00-TL

c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli   15.000,00-TL

ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli   16.000,00-TL

d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli   19.000,00-TL

e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli   20.000,00-TL

f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli    24.000,00-TL

g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli   25.000,00-TL

ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  36 ay vadeli  26.000,00-TL

h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  48 ay vadeli  27.000,00-TL

ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli  30.000,00-TL

i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli  35.000,00-TL

j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli  40.000,00-TL

 

Ayrıca, Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık,Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar kredi kullanabilir.

 

Borç Para İsteme Şartları

Madde 5- İlk aidat kesintisi yapılmış Sandık üyeleri ile aldığı kredinin borç taksitlerinin en az 1/3 ’si maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir. Üyenin aldığı krediyi defaten ödemesi halinde; defaten ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiz kendisinden tahsil edilir. Üyenin defaten kredi talebinde, Sandığa devam eden diğer borçları var ise; talep etmesi halinde normal avans kredisinden mahsup edilir.

Borç İsteme Şekli

Madde 6- Sandıktan kredi talebinde bulunan üye, Borç ve Temlik Senedini eksiksiz olarak doldurup yetkili amirlerine tasdik ettirdikten sonra aslını Sandığa gönderir. Faksla gönderilen senetlerin aslı Sandığa gelmeden ödeme yapılmaz.

Borç İsteklerinin Karşılanması

Madde 7- Borç ve Temlik Senetleri sandığa geliş tarih ve sıra numarasına göre işleme tabi tutulur. Yurt dışı tedavi için yapılan kredi talepleri sıra gözetmeksizin derhal yerine getirilir.

Borç ve Temlik Senedinde eksiklik bulunan üyelere kredi ödemesi yapılmaz. Kredi ödemesi üyenin kişisel posta çeki hesabına yatırılır. Hangi sebeple olursa olsun Sandık Müdürlüğü veznesinden ödeme yapılmaz.

Herhangi bir sebeple kredi talebi kabul edilmeyen üyelere senedin Sandığa intikal ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde kredi talebinin kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilir.

Borç Taksitleri ve Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 8- Borç taksitleri kredinin talep sahibinin Posta Çeki Hesabına aktarıldığı tarih itibariyle çıkarılacak ilk tahsilat bordrosuna dahil edilmek suretiyle başlar. Paranın hesaplara aktarıldığı tarih faiz başlangıcıdır.

Kredi almış üyenin bordro harici kısmi ödemede bulunması halinde dilekçesi alınmak kaydıyla tahsilât yapılır, kalan miktar ise kredi başlangıcındaki faiz oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden taksitlendirilir.

Taksitlerin en az 1/3 ‘ü maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir.

Memuriyet yerleri değişen üyelerin borçları ve aylık taksitlerinin tahsilinin kesintisiz yapılması için birim amirleri tarafından nakil fişleri naklen gittikleri yere ve Sandığa gönderilir.

Faiz Oranları

Madde 9- Üyenin kullandığı krediye; kredi ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilir. Uygulanacak faiz oranı; her ayın ilk işlem günündeki PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünün maaş ödeme anlaşması yaptığı Bankanın PTT mensuplarına uyguladığı 1–12; 13–24; 25–36 ay vadeli Tüketici Kredisi Faizi baz alınır ve bu orandan 0,10 puan indirim yapılarak tespit edilir. 37-48 ay vadeli kredilerde ise; bankanın 25-36 ay vadeli tüketici kredisi faizi baz alınır.Ancak; 0,10 puan indirim uygulanmaz.

Ekonomik şartlarda meydana gelen değişim ve dalgalanmalar ile olağan üstü hallerde her ayın ilk iş günü beklenmeden gerekli tedbirler alınır.

Verilen kredilerden masraf ve yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar net olarak ödenir. Hesaplanan faiz tutarı üzerinden 5.000.00.-TL ve üzerinde verilen kredilerde aşağıda yer alan tabloya göre ayrıca indirim yapılır.

1 yıl dahil 3 yıla kadar kıdemli olanlar 

% 2

3 yıl dahil 6 yıla kadar kıdemli olanlar

% 4

6 yıl dahil 9 yıla kadar kıdemli olanlar 

% 6

9 yıl dahil 12 yıla kadar kıdemli olanlar

% 8

12 yıl ve daha üstü kıdemli olanlar        

% 10

 

Yurt Dışı Tedavisinde Borç Para Verilmesi Esasları

Madde 10- Üyenin, kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden birinin yurt dışında tedavileri gerektiğinde üyeye brüt asgari ücretin üç katına kadar 24 ay vadeli kredi verilir.

Kredinin verilebilmesi için yurtdışında tedavi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerden alınan heyet raporlarının ibrazı gerekir.

Borcun Ödenmesi

Madde 11- Genel Yönetmeliğin 32.maddesi gereğince üyeliği sona erenlerden Sandık aidat ve borç taksitlerini, yapılacak bildirime rağmen ödemekten imtina edenlerin Sandık ve varsa Destek Fonu ile Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı düşüldükten sonra kalan borç miktarı, umumi hükümlere göre tahsil edilir.                                                           

Acil İhtiyaç Kredisi

Madde 12- Üyelerin sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 aidat kesintisi yapılması, net maaşında haciz vb. kesinti bulunmaması kaydıyla maddi sıkıntıların giderilmesi için azami 4.000,00-TL' ye kadar, 18 ay vadeli kefilsiz kredi verilebilir.Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye maaşının PTTBYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir.Kredi faiz oranı ise, Sandığın diğer kredilerinde uygulanan faiz oranına 0,15 puan ilave dilerek tespit edilir.

Kampanya Kredisi:

Madde 13-  Üyelerin sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Kampanya Kredisi talebinde bulunan üyelere en az bir aidat kesintisi yapılması kaydıyla,  İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi tarafından sağlanan ürün ve sair hizmet bedelleri karşılığında kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde azami 3.000-TL’ye kadar, haciz ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde ise azami 7.000-TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi verilebilir. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde PTT A.Ş personeli bir kişiyi, maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur.  Bu durumda bulunan üyenin birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordrosuna icra, nafaka ve temlik gibi kesintilerinin belirtilmesi ve kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur. Kampanya Kredisi üyeye nakit olarak ödenmez. Limitin müsait olması halinde borcu devam eden üyeye, net maaşının PTT BYS kesintilerinin toplamını karşılaması durumunda limit dahilinde yeniden kredi kullandırılabilir. Kredi talebinde bulunan üye ile kefillerinin PTT A.Ş Genel Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde çalışmaları halinde, Borç ve Temlik Senedinin, borçlu ve kefillerin kadrosunun bağlı bulunduğu daire amiri veya geçici görevli olarak çalıştığı birim amiri tarafından icra ve benzeri kesintilerinin olmadığına dair tasdikinin yapılması gerekmektedir.

Önceki Borçların Ödenmesi

Madde 14- Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan borçların taksitleri önceki mevzuat dâhilinde tahsil edilir.

Yürürlük

Madde 15- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.