Borç Para Verme Esasları

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  ALTINCI KISIM

  BORÇ PARA VERME FONU ESASLARI

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesine istinaden Sandık Üyelerine borç para verme esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimlerden;

  PTT A.Ş.                 : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Yönetim Kurulu      : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu

  Müdür                     : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  Kefil                        : Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç PTT A.Ş. Personelini ifade eder.

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Borç Para Verme Fonu Esasları

   

  Borç Para Verme Esaslarının Belirlenmesi

  Madde 4- Sandık; üyelerinin borç para isteklerinin karşılanması için parasal kaynakların elverdiği ölçüde borç verme hizmetlerine kaynak ayırır. Sandık imkânları dâhilinde üyelere verilecek borç para limitleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Sandık üyeleri, belirlenen limitleri aşmamak, tatil ve sair hizmetler karşılığında verilen krediler hariç, 500.00.-TL’ den az olmamak ve bu maddede belirtilen kıdem karşılığı vadeleri aşmamak kaydıyla istedikleri miktarda kredi talebinde bulunabilirler. Buna göre:

   

  A-) Talep edilen kredi ile faiz tutarının toplamı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikimlerini çekemez.

  Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekir.

  Ancak talep edilen kredi, Sandık , Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı üzerinde olması halinde Sandık üyelerinin, icra, temlik ve benzeri kesintisi bulunulanlar hariç 7.000.00.-TL’ye kadar PTT A.Ş. Personelinden tek kefil, 7.000.00.-TL’yi aşması halinde ise, PTT A.Ş. Personeli iki kişiyi kefil göstermeleri zorunludur.

   

  Kredi talebinde bulunan üyenin ve kefillerinin kadrosunun bağlı bulunduğu veya geçici görevli olarak çalıştığı daire amiri tarafından icra, temlik ve benzeri kesintilerinin olmadığı, her hangi bir nedenle açığa alınmadığı ve halen görevine devam ettiğine dair tasdikli  Borç ve Temlik Senedi ile birlikte son aya ait tasdikli maaş bordrosunun gönderilmesi zorunludur. Kredi talep eden üyenin açığa alınması durumunda kredi ödemesi yapılmaz

   

  B-) Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5’den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde, en fazla Sandıktaki kıdem süresine göre üyenin kullanabileceği kredi miktarını aşmamak şartıyla Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamının 10.000.00.-TL fazlası kadar kredi verilebilir. Fakat üyenin Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervi toplamı kadar kredi talep etmesi halinde haciz ve benzeri kısıtlamalarla ilgili şartlar aranmaz.

   

  Maaşında icra, temlik ve  benzeri kesintisi bulunan üyenin bu krediyi alabilmesi için;

  1-Maaşının icra, temlik ve benzeri kesintiler mahsup edildikten sonra kalan tutarının BYS kesintilerini karşılaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisinin olmaması,

  2-Kefillerinin; mevcut üyenin maaşındaki icra, temlik ve benzeri kesintisinden  haberi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin borç ve temlik senedine eklenmesi,  maaşlarında icra, temlik ve benzeri kısıtlama olmaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisi olmaması,

  3-Üye tarafından en son ayın maaş bordrosunun çalışılan müdürlükten alınarak ilgili daire amiri tarafından toplam icra, temlik ve benzeri kesintilerinin maaş bordrosuna yazılarak imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

   

  C-) PTT A.Ş.’ den ücretsiz izne ayrılıp izin dönüşü yeniden PTT A.Ş.’ de göreve başlayan ve Sandık üyeliğinin devamı için Sandığa yazılı başvuruda bulunanlar hariç olmak üzere; üyenin kredi kullanabilmesi için kendisinin ve kefillerinin tahsilât denetim borcu bulunmaması gerekir.

   

  D-) Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

   

  a-

  İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami

  24 ay vadeli

  7.000,00-TL

  b-

  6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

      36 ay vadeli      

  10.000,00-TL

  c-

  12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli   

      17.000,00-TL

  ç-

  24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli   

       18.000,00-TL

  d-

  36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli

  22.000,00-TL

  e-

  48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli

  24.000,00-TL

  f-

  60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli

  28.000,00-TL

  g-

  72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli

  29.000,00-TL

  ğ-

  84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  36 ay vadeli

  30.000,00-TL

  h-

  96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  48 ay vadeli

  31.000,00-TL

  ı-

  120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  48 ay vadeli

  35.000,00-TL

  i-

  180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami

  48 ay vadeli

  40.000,00-TL

  j-

  240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami

  48 ay vadeli

  45.000,00-TL

   

  Ayrıca, Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar kredi kullanabilir.

   

  Borç Para İsteme Şartları

  Madde 5- İlk aidat kesintisi yapılmış Sandık üyeleri ile aldığı kredinin en az 1 taksiti maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir. Üyenin aldığı krediyi defaten ödemesi halinde; defaten ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiz kendisinden tahsil edilir. Üyenin defaten kredi talebinde, Sandığa devam eden normal avans kredisi yeni çektiği krediden mahsup edilir. Diğer borçları var ise; talep etmesi halinde normal avans kredisinden mahsup edilir.

   

  Borç İsteme Şekli

  Madde 6- Sandıktan kredi talebinde bulunan üye, Borç ve Temlik Senedini eksiksiz olarak doldurup yetkili amirlerine tasdik ettirdikten sonra aslını Sandığa gönderir. Faksla gönderilen senetlerin aslı Sandığa gelmeden ödeme yapılmaz.


   

  Borç İsteklerinin Karşılanması

  Madde 7- Borç ve Temlik Senetleri sandığa geliş tarih ve sıra numarasına göre işleme tabi tutulur. Yurt dışı tedavi için yapılan kredi talepleri sıra gözetmeksizin derhal yerine getirilir.

  Borç ve Temlik Senedinde eksiklik bulunan üyelere kredi ödemesi yapılmaz. Kredi ödemesi üyenin kişisel posta çeki hesabına yatırılır. Hangi sebeple olursa olsun Sandık Müdürlüğü veznesinden ödeme yapılmaz.

  Herhangi bir sebeple kredi talebi kabul edilmeyen üyelere senedin Sandığa intikal ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde kredi talebinin kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilir.

   

  Borç Taksitleri ve Değişikliklerin Bildirilmesi

  Madde 8- Borç taksitleri kredinin talep sahibinin Posta Çeki Hesabına aktarıldığı tarih itibariyle çıkarılacak ilk tahsilat bordrosuna dahil edilmek suretiyle başlar. Paranın hesaplara aktarıldığı ve borç kaydının yapıldığı tarih faiz başlangıcıdır.

  Kredi almış veya borç kaydı yapılmış üyenin borcunu defaten ödemesi halinde; defaten ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiz kendisinden tahsil edilir, geriye kalan faiz üyeden alınmaz. Ayrıca üyenin bordro harici kısmi ödemede bulunması halinde dilekçesi alınmak kaydıyla tahsilât yapılır, kalan miktar ise kredi başlangıcındaki faiz oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden taksitlendirilir. Ancak taksit sayısı mevcudun üzerine çıkamaz. Üyenin herhangi bir nedenle üyelikten ayrılması ve birikimleri mahsup edildikten sonra kalan borcunu taksitler halinde ödemek istemesi halinde de bu işlemler uygulanır.

  Taksitlerin en az 1/3 ‘ü maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir.

  Memuriyet yerleri değişen üyelerin borçları ve aylık taksitlerinin tahsilinin kesintisiz yapılması için birim amirleri tarafından nakil fişleri naklen gittikleri yere ve Sandığa gönderilir.

   

  Faiz Oranları

  Madde 9-

  Üyenin kullandığı krediye; kredi ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilir. Uygulanacak faiz oranı; her ayın ilk işlem günündeki PTT A.Ş.’ nin maaş ödeme anlaşması yaptığı Bankanın PTT A.Ş. mensuplarına uyguladığı 1–12; 13–24; 25–36; 37-48 ay vadeli  tüketici kredisinin aylık toplam maliyetli faiz oranı baz alınır ve bu orandan 0,25 puan indirim yapılarak tespit edilir. Ekonomik şartlarda meydana gelen değişim ve dalgalanmalar ile olağan üstü hallerde her ayın ilk iş günü beklenmeden gerekli tedbirler alınır.

  Verilen kredilerden masraf ve yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar net olarak ödenir. Hesaplanan faiz tutarı üzerinden 5.000.00.-TL ve üzerinde verilen kredilerde aşağıda yer alan tabloya göre ayrıca indirim yapılır.

  1 yıl dahil 3 yıla kadar kıdemli olanlar 

  % 2

  3 yıl dahil 6 yıla kadar kıdemli olanlar

  % 4

  6 yıl dahil 9 yıla kadar kıdemli olanlar 

  % 6

     9 yıl dahil 12 yıla kadar kıdemli olanlar

  % 8

    12 yıl ve daha üstü kıdemli olanlar        

  % 10

   

   

  Yurt Dışı Tedavisinde Borç Para Verilmesi Esasları

  Madde 10- Üyenin, kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden birinin yurt dışında tedavileri gerektiğinde üyeye brüt asgari ücretin üç katına kadar 24 ay vadeli kredi verilir. Verilen kredinin faiz oranı Normal Avans kredisi faiz oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  Kredinin verilebilmesi için yurtdışında tedavi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerden alınan heyet raporlarının ibrazı gerekir.

   

  Borcun Ödenmesi

  Madde 11- Genel Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince üyeliği sona erenlerden Sandık aidat ve borç taksitlerini, yapılacak bildirime rağmen ödemekten imtina edenlerin Sandık ve varsa Destek Fonu ile Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı düşüldükten sonra kalan borç miktarı, umumi hükümlere göre tahsil edilir.

   

   

                                                                 

  Acil İhtiyaç Kredisi

  Madde 12- Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 (bir) aidat kesintisi yapılması kaydıyla maddi sıkıntılarının giderilmesi için azami 7.000,00- TL' ye kadar 18 ay vadeli kredi verilebilir. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde kefilsiz kredi verilebilir. Maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş. personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur. Bu durumda bulunan üyenin, birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordroları ile kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyanının yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur.  Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye, maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan faiz oranına 0,10 puan ilave edilerek tespit edilir.  Şeklinde değiştirilmesine,

  Kampanya Kredileri

  Madde 13-  Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Kampanya Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az bir aidat kesintisi yapılması kaydıyla İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi tarafından sağlanan ürün ve sair hizmet bedelleri karşılığında, üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kesinti bulunmaması şartıyla 10.000,00.- TL' ye kadar 24 ay vadeli ve tek kefilli kredi verilebilir. Kampanya Kredisi üyeye nakit olarak ödenmez. Kredi limitin müsait olması halinde borcu devam eden üyeye, net maaşının PTT BYS kesintilerinin toplamını karşılaması durumunda limit dâhilinde yeniden kredi kullandırılabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan oranlar baz alınarak belirlenir. Şeklinde değiştirilmesine,

   

   

  Önceki Borçların Ödenmesi

  Madde 14- Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan borçların taksitleri önceki mevzuat dâhilinde tahsil edilir.

   

  Yürürlük

  Madde 15- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.