Sosyal yardımlar

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  YEDİNCİ KISIM

  SOSYAL YARDIMLAR İLE İLGİLİ ESASLAR

   

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri gereğince Sandığın üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına yapılacak Ölüm, Maluliyet, Doğal Afet ve Emeklilik Yardımları ile ilgili her türlü işlemler hakkında bu esaslar uygulanır.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu Esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Esaslarda geçen deyimler:

  PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  BYS                                 : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

  Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme                             :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Ölüm Yardımı Esasları

   

  Ölüm Yardımından Faydalanacaklar

  Madde 4 - Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden ayrı olarak vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 8 (sekiz ) katı Ölüm Yardımı ödenir.

  Eşinin ölümü halinde; vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş)  katı,

  Çocuğunun ölümünde ise brüt asgari ücretin 3 (üç) katı Ölüm Yardımı ödenir.

   

  Madde 5 - Üyenin başkaları tarafından kasten veya taksirle öldürülmesi sonucu yasal mirasçılar ölüm yardımından faydalanır. Ayrıca görev başında şehit edilen üyelerin kredi borçları Sandık tarafından karşılanır. Ancak; Üyenin, eşini veya çocuğunu kasten öldürmesi halinde üye bu sebeple ölüm yardımı alamaz. Aynı şekilde eş veya çocuğun üyeyi kasten öldürmesi halinde suçu işlemiş olan eş veya çocuk ölüm yardımından faydalanamaz.

  Suçun taksirle işlenmesi halinde ölüm yardımından faydalanır.

   

  Ölüm Yardımının Ödenmesi

  Madde 6- Ölüm yardımının hak sahibine ödenebilmesi için ölümün resmi belgelerle ispatı gerekir.

   

   

  Eş ve Çocuk Ölümünde Gerekli Belgeler

  Madde 7 - Eşin Ölümünde talep sahibinin;

  a)  Ölüm Belgesinin aslı veya bir suretini,

  b)  Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,

  Talebine eklenmesi gerekir.

   

  Çocuk Ölümünde;

  Yukarıda (a) ve (b) bendinde belirtilen belgenin yanı sıra, çocuk 25 yaşından büyük ise çocuk yardımından yararlandığını gösteren ünitesinden alınacak belgeyi; ölü doğumda ise doğumun miadında (180–300 gün) olduğuna ilişkin doktor raporunu da talebine ekler. Ölen çocuğun anne ve babasının her ikisi de Sandık üyesi olması halinde,  ölüm yardımı yalnız çocuğun velayetine sahip olan üyeye yapılır. Üyenin birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her bir çocuk için ayrı ayrı; çoğul gebelikteki ölü doğum halinde ise yalnızca tek çocuk için ölüm yardımı yapılır.

   

  Ölüm Yardımında Zaman Aşımı

  Madde 8 - Ölüm yardımının ödenebilmesi için ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Sandığa başvuruda bulunulması gerekir. Bu süre içerisinde alınmayan ölüm yardımı Sandığa gelir kaydedilir. Ancak ölümün şüpheli olması halinde beş yıllık zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Maluliyet Yardımı Esasları

   

  Maluliyet Yardımından Faydalanacaklar

  Madde 9 - Maluliyet Yardımı Genel Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki hükümlere göre aşağıdaki şartlarda ödenir:

  Üyelerden kaza veya sakatlık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelenler ile tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle görev yapamayacak durumda olup T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malulen emekliye sevk edilenlere, kesin işlemli rapor tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş) katına kadar maluliyet yardımı net olarak ödenir. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payları da ödenir. 

  Maluliyet Yardımı Ödeme Şartları

  Madde 10 - Maluliyet yardımı ödenebilmesi için;

  1.    Tam ve daimi maluliyet hallerinde, kaza hariç, üyenin kesin işlemli rapor tarihinden bir yıl önce Sandığa üye olması şartı aranır.
  2.    Kazaya bağlı daimi ve kısmı maluliyet halinde ise maluliyete sebebiyet veren olayın, Sandık üyeliğine girilerek ilk aidatın ödendiği tarihten sonra vuku bulması gerekir.
  3.    Hastalık nedeniyle kısmi maluliyet yardımı alarak Sandıktan ayrılan üyelere, Genel Yönetmeliğin 45.  maddesindeki Kâr payının da ödenebilmesi için, Sandık üyeliğinde bir yılı doldurmuş olmaları gerekir.

   

  Maluliyet Yardımı İçin Gerekli Belgeler

  Madde 11 - Maluliyet yardımları için; maluliyeti tespit eden kesin işlemli Sağlık Kurulu raporu ile T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den maluliyet durumunu bildiren yazının aslı veya suretinin Sandığa verilmesi veya gönderilmesi gerekir. Kazaya bağlı kısmi maluliyetlerde ise kaza raporu ve tutanakların aslı veya tasdikli suretleri de istenir.

   

  Maluliyet Yardımının Ödenmesi

  Madde 12 - Sandıktan maluliyet yardımı almak suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara toplam yardımlarından Sandığa olan borçları düşüldükten sonra kalan miktarı ödenir. Maluliyetin ağırlığı sebebiyle kendisine ödeme imkânı bulunmayanlara fiilen baktığı tevsik olunan kimseler vasıtası ile ödeme yapılır.

   

  Maluliyet Yardımlarının Ödenmemesi Halleri

  Madde 13-

  1.    Kasten husule getirilen sakatlıklar ile alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılması sonucu ortaya çıkan maluliyetler hallerinde maluliyet yardımı yapılmaz. Üyeye sadece hak ettiği Birikmiş Aidat ve Kâr payları ödenir.
  2.    Sırf ihtiyarlık dolayısıyla çalışamamak veya kudretten düşme maluliyet sayılmaz. Altmış beş yaşından sonra meydana gelen maluliyetin sebebi ne olursa olsun herhangi bir maluliyet yardımını gerektirmez.

   

  Maluliyet Yardımında Zaman Aşımı

  Madde 14 - Maluliyet yardımının yapılmasına hak kazanıldığından itibaren beş yıl içerisinde Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez.

   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Doğal Afet Yardımı

   

  Doğal Afet Yardımı

  Madde 15- Doğal Afet Yardımı Genel Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesindeki hükümlere göre aşağıdaki şekilde ödenir.

  a)Ağır Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 3 (üç) katına kadar,

  b)Orta Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 2 (iki) katına kadar,

  c)Az Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 1 (bir) katına kadar Doğal Afet Yardımı yapılır.

  Buna göre;

  Deprem, heyelan ve su baskınlarında zarar görenlerin, Hasar Tespit Komisyonu raporu veya ilgili resmi kurumlardan alınacak belgenin, yangında ise, İtfaiye Teşkilatından alınacak raporun ibraz edilmesi gerekir.

  Her iki durumda da istenilen belgelerin yanı sıra;

  1. İkametgâh belgesinin,
  2. Gayrimenkul’ün tapu senedi suretinin,
  3. Kira sözleşmesinin bir örneğinin,

   

  Sandığa gönderilmesi halinde ödeme yapılır

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Emeklilik Yardımı

  Emeklilik Yardımı

  Madde 16 –  Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve PTT A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1(bir) adet Cumhuriyet altını verilir.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük

  Madde 17 – PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.