Delege Seçimi ve Genel Kurula İlişkin Esaslar

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

  BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

  GENEL YÖNETMELİĞİ

   

  SEKİZİNCİ KISIM

  DELEGE SEÇİMİ ve GENEL KURULLARA İLİŞKİN ESASLAR

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 – Bu esaslar; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Kurullarında Sandık üyelerini temsil edecek delegelerin seçimi ile Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları gösterir.

   

  Dayanak

  Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimler;

  PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

  BYS                                 : Biriktirme ve Yardım Sandığını,

  Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

  Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

  İşletme                             :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

  Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

  Delege                             : Sandık üyelerini Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından üç yıl için seçilen Sandık üyelerini,

  Hazirun Cetveli              : Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Delegelerin isim listesini,

  Gündem                          : Genel Kurulda görüşülecek konuları,

  İfade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Delege ve Seçim Usulleri

  Delege Sayısı

  Madde 4 - Delege üye sayısı 150 dir.

   

  Delege Olma Şartları

  Madde 5 –

  1. Delege adayı olabilmek için ilk üyelik aidatının kesildiği tarihten itibaren en az bir yıl Sandık üyesi olmak,
  2. PTT A.Ş. ve bağlı olduğu birimlerde fiilen çalışıyor olmak.

   

  Bir Delegeye Düşen Üye Sayısı

  Madde 6 - Kaç üyeye bir delege isabet edeceği Aralık bordrosu itibariyle Sandıkta kayıtlı ve üye olma şartlarını taşıyan toplam üye sayısının 150' ye bölünmesi suretiyle belirlenir.

   

   

  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Birimlerine Düşen Delege Sayısının Tespiti

  Madde 7 - Her ilden Genel Kurula katılacak delege sayısı, o ildeki Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  Başmüdürlüklerinin tüm birimlerindeki toplam Sandık üyeleri sayısının bir delegeye düşen üye sayısına bölünmesi ve öncelikle bölme işlemi sonucundaki tam sayılar esas alınarak tespit edilir.

  Yukarıda açıklandığı şekilde bulunan delege sayısı toplam delege sayısı olan 150' den noksan kaldığı takdirde, il bazında bölme işlemi sonucunda çıkan tam üye sayısından artan kesirlerin en yüksek olanından başlanılmak suretiyle, her kesir için bir ilave delege hesap edilerek noksan kalan delege sayısı tamamlanıncaya kadar artan kesirler değerlendirilir. Delege sayısı tamamlandıktan sonra diğer kesirler dikkate alınmaz.

  Üye sayısı bir delegeye düşen üye sayısının yarısından az olan iller, Seçim Kurulu tarafından bir delege çıkabilecek şekilde çevredeki illerle gruplandırılır veya çevre illerden birinin üyeleri ile müştereken oy kullanması sağlanır.

   

  Delege Seçiminin Üyelere Duyurulması ve Adaylığa Müracaat

  Madde 8 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği gereğince üç yılda bir, Sandık Müdürlüğü tarafından oluşturulan üç kişilik Sandık Seçim Kurulu, Sandık Müdürlüğünden alınacak Sandığa kayıtlı üye sayısı üzerinden birimlere düşen delege sayısını yedinci madde de belirtilen esaslara göre tespit ederek durumu Sandık Yönetim Kurulunun onayına sunar. Sandık Yönetim Kurulu onayladıktan sonra Sandık Seçim Kurulu Başkanlığı, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başmüdürlükleri ve müstakil ünitelerine bir genelge ile delege seçimini duyurur.

  Duyurudan sonra delege seçilmek isteyen Sandık üyeleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kuruluna genelgede belirtilen tarih ve saate kadar yazılı olarak müracaat etmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmaz.

   

  Delege Seçiminin Ne Zaman Yapılacağı ve Delege Adaylarının Üyelere Duyurulması

  Madde 9 - Delege seçimi; seçim yılının en geç Şubat ayında yapılır. Seçim tarihi ile delege seçilmek için başvuranların ad ve adreslerini gösterir, iller itibariyle düzenlenecek listeler seçim tarihinden en az bir hafta önce Sandık Seçim kurulunca bir genelge ile Sandık üyelerine duyurulur. Bu duyurunun illerdeki tüm iş yerlerinin ilan tahtasına asılması sağlanır.

   

  Delege Seçimlerinin Yürütülmesi

  Madde 10- Ünite ve Ünitelere bağlı birimlerde Birim Amirleri tarafından, birim personeli arasından kura ile üç kişilik seçim kurulu oluşturulur. Delege adayı olan üyeler Seçim Kurulunda görev alamazlar. Seçim kurulunda görev alacak kimse çıkmadığı takdirde Birim Amirleri Seçim Kurulunu atama ile yapar.

  Sandık kurulunca delege seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Her üye kendisi oy kullanmak durumundadır. Vekalet usulü ile oy kullanılmaz. Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar üç suret olarak tanzim edilir. Ünitelerin birimlerindeki sandıkların sonuçları ilgili Ünite Amirine gönderilir. Ünite amirleri de sonucu PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kurulu Başkanlığı’na üç gün içerisinde tutanaklar ile birlikte iletir.

   

  Delegelerin Tespiti ve Duyurulması

  Madde 11- Sandığa gönderilen seçim tutanaklarına göre her birimin Delegeleri; Sandık Seçim Kurulunca en yüksek oy alandan başlamak suretiyle sıra ile tespit edilir. Oyların eşit alınması halinde sandık kıdemli üyesi delege seçilmiş sayılır. Delegelerin tespit edilmesinden sonra aldığı oy oranına göre yedekleri seçilir. Seçilen Delegelerle, yedekleri Sandık Seçim Kurulunca bir genelge ile yirmi gün içersinde Sandık Üyelerine ve ilgililere duyurulur.

  Seçim tarihini takip eden en geç bir sonraki iş günü mesai sonuna kadar seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. İtiraz halinde itiraz konusu Sandık seçim kurulunca incelenerek kesin olarak sonuca bağlanır.

  Asil Delegeler herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrıldığı veya Delegelikten istifa ettiği takdirde, bunların yerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul Toplantılarına aynı seçim bölgesinden kazanılan oylama sırasına göre yedek Delegeler çağrılır. Asil Delegenin herhangi bir mazereti nedeniyle Genel Kurul Toplantısına katılamaması halinde, yerine yedek Delege katılamaz.

   

   

  Seçim Yöntemleri

  Madde 12- Delege seçimleri gizli oyla yapılır. Her üye oyunu kendisi kullanır. Oyların sayılması dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.

  Her üye seçim kurulunca verilen oy pusulasına, dahil olduğu birimden seçime katılmak için başvuran Delege adaylarından o birimden seçilecek Delege sayısı kadar üyenin isminin bulunduğu kutucuğu işaretleyerek oyunu kullanır. Ancak seçilecek delege sayısından fazla kutucuğun işaretlenmesi durumunda oy pusulası geçersiz sayılır.

  Seçim sonuçlarına ait oy pusulaları Delegelere genelge ile duyuruluncaya kadar seçim kurullarınca, tutanaklar ise yeni seçim yapılıncaya kadar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığında saklanır. Sandık Seçim Kurulu tarafından gönderilen oy pusulası dışında kullanılan oy pusulaları geçersiz sayılır.

   

  Genel Kurula Katılan Delegelerin Yol ve Zaruri Giderleri

  Madde 13- Genel Kurula katılan Delegelerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile Genel Kurulun devamı süresince iaşe ve barınma masrafları Sandık bütçesinden ödenir. Masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarı, Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilir. Genel Kurul yapılan ildeki Genel Kurula katılan Delegelere de yol masrafı, konaklama bedeli ve harcırahı ödenir.

  Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları

  Madde 14- Genel Kurulun açılışını Sandık Yönetim Kurulu Başkanı, Sandık Yönetim Kurulu Başkanının bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. 

  Madde 15- Genel kurul toplantısı peş peşe en fazla iki günde yapılır. İki günde yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısında seçimler ikinci gün yapılır.

  Divan Teşekkülü

  Madde 16- Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki vereceği yönetim kurulu üyesi divan seçimi için delegelerin tekliflerini vermeleri için kısa bir süre verir. Verilen süre içinde teklifler toplanır. Verilen süre kesindir uzatılamaz. Sürenin sonunda verilen teklifler Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesi tarafından delegenin oyuna ayrı ayrı sunulur. Teklifler içinde en fazla oy alan liste divana seçilmiş olur.

  Madde 17- Divan kendine mahsus yerini alıp görevine başladıktan sonra, toplantının nihayetine kadar mevzuat dâhilinde, Genel Kurulun bütün sevk ve idaresinden sorumludur.

  Madde 18- Divan görevine başladıktan sonra ve gündeme geçmeden önce hazirun cetvelini kontrol eder. Toplantı yeter sayısını tespit etmesi halinde Genel Kurul çalışmalarını başlatır.

  Madde 19- Gündeme başlamadan önce, mevzuat çerçevesinde gündem değişikliği teklifi varsa, değişiklik talebini Genel Kurulun onayına sunar. Çoğunluk oyunu alması halinde gündeme eklenir. Aksi halde dikkate alınmaz.

  Madde 20- Divan Genel kurulda; toplantının huzurunu bozan kişileri güvenlik kuvvetleri vasıtası ile Genel Kurul salonundan çıkarttırabilir. Önlenemeyecek olayların vukuu halinde, delegenin oy çokluğu ile toplantıyı en fazla on beş gün erteleyebilir.

  Madde 21- Divan; gündemin görüşülüp karara bağlanmasından sonra, Genel Kurul toplantısını kapatır. Kâtip üyelerce tutulan zabıtları imzalayarak, üç gün içerisinde yeni seçilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim ve Denetim kurullarına birer nüsha verir.

  Madde 22- Sandığın özel kanunla kurulmuş olması münasebetiyle genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulundurulması zorunlu değildir.

  Yürürlük

  Madde 23- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.