Talep edilen kredi  tutarı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikimlerini çekemez.

Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekir.

Ancak talep edilen kredi, Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı üzerinde olması halinde Sandık üyelerinin, icra, temlik ve benzeri kesintisi bulunulanlar hariç 20.000-TL'ye kadar PTT A.Ş. Personelinden tek kefil, 20.000-TL'yi aşması halinde ise, PTT A.Ş. Personeli iki kişiyi kefil göstermeleri zorunludur.

Kredi talebinde bulunan üyenin ve kefillerinin kadrosunun bağlı bulunduğu veya geçici görevli olarak çalıştığı daire amiri tarafından icra, temlik ve benzeri kesintilerinin olmadığı, her hangi bir nedenle açığa alınmadığı ve halen görevine devam ettiğine dair tasdikli  Borç ve Temlik Senedi ile birlikte son aya ait tasdikli maaş bordrosunun gönderilmesi zorunludur. Kredi talep eden üyenin açığa alınması durumunda kredi ödemesi yapılmaz.

Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5'den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde, en fazla Sandıktaki kıdem süresine göre üyenin kullanabileceği kredi miktarını aşmamak şartıyla Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamının 10.000.00.-TL fazlası kadar kredi verilebilir. Fakat üyenin Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervi toplamı kadar kredi talep etmesi halinde haciz ve benzeri kısıtlamalarla ilgili şartlar aranmaz.

Maaşında icra, temlik ve  benzeri kesintisi bulunan üyenin bu krediyi alabilmesi için;

1-Maaşının icra, temlik ve benzeri kesintiler mahsup edildikten sonra kalan tutarının BYS kesintilerini karşılaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisinin olmaması,

2-Kefillerinin; mevcut üyenin maaşındaki icra, temlik ve benzeri kesintisinden haberi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin borç ve temlik senedine eklenmesi, maaşlarında icra, temlik ve benzeri kısıtlama olmaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisi olmaması,

3-Üye tarafından en son ayın maaş bordrosunun çalışılan müdürlükten alınarak ilgili daire amiri tarafından toplam icra, temlik ve benzeri kesintilerinin maaş bordrosuna yazılarak imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami    24 ay  vadeli                              20.000- TL

 b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  36 ay  vadeli                            22.000- TL

c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             31.000-TL

ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             32.000- TL

d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             37.000- TL

e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             39.000- TL

f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             44.000- TL

g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             45.000- TL

ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             46.000- TL

h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             48.000- TL

ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                            52.000- TL

i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                            58.000- TL

j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli              64.000- TL

Ayrıca, Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar kredi kullanabilir.

aldığı kredinin borç taksitlerinin en az 1/2’si  maaşından kesilen üye  tekrar kredi talebinde bulunabilir.  Sandıktan kredi talebinde bulunan üye, Borç ve Temlik Senedini eksiksiz olarak doldurup yetkili amirlerine tasdik ettirdikten sonra aslını Sandığa gönderir. Senet üzerinde kesinlikle daksil ve karalama yapılmamalıdır. Senet üzerinde onay tarihinin yetkili amir tarafından yazılması zorunludur.

Üyenin kullandığı krediye; kredi ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilir. Uygulanacak faiz oranı belirlenirken; her ayın ilk işlem günü Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı kredi Bankası ve Garanti Bankasının tüketici kredilerine uyguladığı en yüksek aylık maliyetli faiz oranlarının ortalaması baz alınır, belirlenen orana 1-12 ay vadeye kadar bu orandan işlem yapılır, 13-24 ay vadelerde 0,50 puan, 25-36 ay vadelerde ise 1 puan ilave edilerek  faiz oranları tespit edilir.

Ekonomik şartlarda meydana gelen değişim ve dalgalanmalar ile olağan üstü hallerde her ayın ilk iş günü beklenmeden  gerekli tedbirler alınır.

 

Verilen kredilerden  masraf ve yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar net olarak ödenir.

 

 

Senet düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar : 

Aşağıdaki hallerde, senet işleme konulmayacaktır:

a. Borçlunun veya onaylayan makamın imzası yok ise,

b. Onaylayan makamın tasdiki ve senet onay tarihi yok ise,

c. Borçlunun adı ve soyadı bilgileri eksik veya yanlış ise,

d. Talep tutarında düzeltme veya karalama var ise,

e. Borçlunun  son aya ait tasdikli maaş bordrosu sureti  yok ise,

f- Borç ve Temlik Senedi okunaksız ve silik ise.